Zapowiedzi

Perspektywy zawodowe studentów prawa | Monika Kępa, Sławomir Pilipiec

Perspektywy zawodowe studentów prawa | Monika Kępa, Sławomir Pilipiec

piątek, 26 lutego 2021

Autorzy opracowania dostrzegają istotę problemów w zakresie kształtowania perspektyw zawodowych studentów prawa, a wielowątkowością wywodu w dużym zakresie wyczerpują temat możliwości zawodowych po ukończeniu studiów prawniczych. Z pozytywną opinią recenzenta publikacja spotyka się o tyle, że wytyczony przez au-torów zakres i przedmiot rozważań, a także problemy badawcze prezentowane w jej treści uwzględniają złożoność tematu perspektyw studentów i absolwentów prawa, jak również jego doniosłość w kontekście skali i odniesienia do zastosowania prezentowanych wyników badań w praktyce. […] Podsumowując niniejszą recenzję, bardzo wysoko należy ocenić wartość naukową i praktyczną przedłożonego opracowania, a także warsztat naukowy autorów.

Z recenzji dra hab. prof. UŚ Mirosława Pawełczyka


 

Polityka etniczna Republiki Austrii | Ewa Godlewska

Polityka etniczna Republiki Austrii | Ewa Godlewska

poniedziałek, 22 lutego 2021

Praca pt. Polityka etniczna Republiki Austrii to obszerna monografia dotycząca radzenia sobie państwa austriackiego z różnorodnością etniczną, związana zarówno ze starymi (uznanymi) mniejszościami narodowymi, jak i z nowymi grupami mniejszościowymi o pochodzeniu imigranckim. Autorka przedstawia te zagadnienia na szerokim tle historii kształtowania się współczesnego społeczeństwa i narodu austriackiego, a także na tle porządku prawno-instytucjonalnego. Jest to ważna książka, dobrze napisana, oparta na szerokiej literaturze przedmiotu, z dobrym zapleczem teoretycznym. Dotyczy ważnego problemu i jest jedną z pierwszych prób całościowej monografii polityki państwa austriackiego w naszej literaturze naukowej. Może być ona traktowana zarówno jako praca o charakterze źródłowym, jak i jako pozycja o wysokich walorach dydaktycznych. Może stanowić także istotne uzupełnienie do współczesnych dyskusji na temat polityki wobec mniejszości w Polsce.

Z recenzji prof. UW, dr. hab.Sławomira Łodzińskiego


 

Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego na przykładzie platynonośnej paleoproterozoicznej intruzji warstwowanej moncheplutonu | Miłosz Huber

Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego na przykładzie platynonośnej paleoproterozoicznej intruzji warstwowanej moncheplutonu | Miłosz Huber

piątek, 19 lutego 2021

Przedstawiona praca habilitacyjna […] zredagowana jest w 12 rozdziałach. Słusznie przyjął Autor, że rozwiązanie problemu ewolucji kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego możliwe jest na podstawie szczegółowych badań mineralogiczno-petrograficzno-geochemicznych utworów skalnych platynonośnej intruzji warstwowanej moncheplutonu oraz skał masywów sąsiednich. Zadanie to wykonał na podstawie badań terenowych (w latach 2012–2018) czternastu masywów, z których pobrał do szczegółowej analizy 776 próbek skał i minerałów. Uwzględnił w nich obserwacje mikroskopowe w świetle przechodzącym i odbitym, analizy w mikroobszarze oraz analizy chemiczne wykonane metodą klasyczną oraz badania izotopowe.
Niniejsza praca stanowi wyjątkowo trudne i skomplikowane zagadnienie, ma charakter wieloproblemowy. Ze względu na długą historię geologiczną badanych skał zachodziły w nich wieloetapowe zjawiska tektoniczne, magmatyzmu, neomorfizmu i in. W efekcie tych procesów doszło na badanym terenie do utworzenia się bardzo różnych i rzadko spotykanych w przyrodzie skał magmowych i metamorficznych, a przede wszystkim urozmaiconej mineralizacji rudnej, różnych siarczków, tlenków, a także minerałów z obecnością platyny. Zidentyfikowanie tych utworów skalnych i całej plejady minerałów oraz szczegółowe ich zbadanie to olbrzymia praca dr. inż. Miłosza Hubera. Dlatego też niniejsze opracowanie ma fundamentalne znaczenie w rozpoznaniu geologii oraz mineralogii i petrografii laplandzkiego pasa mobilnego, a także dużą wartość gospodarczą dla Rosji.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Heflika 

Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu | Małgorzata Gulip

Nauczanie łączliwości składniowej czasownika jako element wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu | Małgorzata Gulip

czwartek, 18 lutego 2021

„Główny problem surdopedagogiki i surdologopedii zawiera się w pytaniu: w jaki sposób pomóc dziecku z uszkodzonym słuchem przyswoić język wspólnoty społecznej, w której przyszło na świat? Uszkodzenie słuchu stanowi bowiem barierę, która blokuje naturalny proces przyswajania języka w toku komunikowania się z osobami najbliższymi – rodzicami, rodzeństwem, krewnymi, wychowawcami i nauczycielami. Poszukiwanie dróg prowadzących do pokonania tej bariery stanowi motywację większości prac badawczych i programujących dotyczących rehabilitacji oraz edukacji dzieci i młodzie-ży z uszkodzeniami słuchu. Niniejsza publikacja stanowi próbę uzupełniania luki w badaniach nad normalizacją przebiegu procesu nabywania języka i mowy dzieci w sytuacji trudnej, tj. uszkodzenia słuchu. […] Współczesne metody wychowania językowego niesłyszących, tj. metody audytywno-werbalne, oralne, metoda fonogestów, system językowo-migowy, komunikacja totalna i bilingwizm, zwiększają dostępność do języka, ale nie dają pełnego do niego dostępu. Słabo słyszalne elementy strumienia mowy nie są wychwytywane i wymagają specjalnych zabiegów kształcących kompetencję gramatyczną, w szczególności morfologię i składnię […]”.

Ze Wstępu


 

Europejski rynek cukru w warunkach globalizacji | Anna Budzyńska

Europejski rynek cukru w warunkach globalizacji | Anna Budzyńska

wtorek, 16 lutego 2021

Uważam, że przedstawione opracowanie stanowi wartościową pozycję, która ma potencjał, aby wzbogacić polski dorobek dotyczący tego ważnego rynku. Autorka porusza w pracy sprawy ważne i dotąd nieczęsto analizowane w kontekście rynku cukru, takie jak: konkurencyjność międzynarodowa krajowych i unijnych producentów, procesy globalizacyjne i ich wpływ na ten rynek, zmiany w strukturze światowej produkcji i in. Autorka identyfikuje źródła konkurencyjności unijnych producentów cukru oraz wskazuje na słabe strony tego rynku, które sprawiają, że traci on swoją pozycję na światowym rynku. Przeprowadzona analiza obejmuje długi okres oraz wszystkie etapy łańcucha podaży, od produkcji surowca, po przerób i handel cukrem, co świadczy o kompleksowości tego opracowania i stanowi wartościowy wkład do obecnego stanu wiedzy na poruszany temat. Monografia zawiera ciekawe wnioski i rekomendacje praktyczne przydatne dla interesariuszy rynku cukru.

Z recenzji dr hab. Agaty Malak-Rawlikowskiej, SGGW


Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach | red.  Magdalena Pataj, Elżbieta Pawlak-Hejno

Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach | red. Magdalena Pataj, Elżbieta Pawlak-Hejno

poniedziałek, 15 lutego 2021

Zbiór ten zawiera cenne szkice i rozprawy, trafnie rozpoznające zagadnienie różnorodnego przekazywania treści politycznych lub wątków z polityką pośrednio związanych w dziełach literackich, utworach niefikcjonalnych i innych tekstach kultury, a także za pomocą środków masowego przekazu (takich jak prasa, radio czy internet). Lektura zgromadzonych w książce artykułów stwarza okazję do zweryfikowania wielu stereotypowych sądów na temat polityki historycznej i historii politycznej, poznania mechanizmów działania komunikacji społecznej i ideologicznego uwarunkowania rozmaitych przekazów kulturowych. [...] Książka Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach jest pracą prezentującą wysoki poziom merytoryczny i oryginalne ujęcie zagadnień związanych bezpośrednio lub pośrednio z obecnością polityki w różnorodnych tekstach kultury i środkach masowego przekazu. Jej analityczna wielokierunkowość, bogactwo materiałowe, celność interpretacji, w połączeniu z erudycją autorów i ich rzetelną wiedzą, wspartą przez dobrze zastosowane nowoczesne metodologie badawcze powodują, że czytelnik otrzymuje pracę niezwykle war-tościową, a przede wszystkim zajmującą w lekturze.

Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Legutko