Zapowiedzi

Zarządzanie jakością | Elżbieta Skrzypek

Zarządzanie jakością | Elżbieta Skrzypek

piątek, 22 września 2023

Celem monografii jest próba syntetycznego ujęcia problematyki zarządzania jakością od klasyki do czasów współczesnych. Przedstawiono w niej ewolucję uwarunkowań powstania i rozwoju jakości, dokonano charakterystyki dominujących obecnie teorii i uwarunkowań zarządzania jakością. Praca składa się z czternastu rozdziałów, układ monografii jest uporządkowany, logiczny i spójny z punktu widzenia kolejności poruszanych kwestii teoretycznych. Monografia ukazuje pełny obraz zarządzania jakością w ujęciu makro- i mikroekonomicznym (….). Praca oparta została na poprawnie dobranych metodach badawczych i na szerokiej literaturze, która jest aktualna, odpowiednio dobrana, poprawnie wykorzystana i umożliwia realizację celów postawionych przed pracą (…). Autorka potrafi prowadzić dyskusję naukową, wykazuje szeroką znajomość literatury przedmiotu. Problem podjęty w pracy ma charakter naukowy. Jest aktualny i ważny zarówno z punktu widzenia rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyki gospodarczej. Praca przyczynia się do wypełnienia istniejącej luki poznawczej w tym szerokim obszarze badań i stanowi przyczynek do dalszej dyskusji nad potrzebą podejmowania badań empirycznych nad zagadnieniami, szczególnie w obszarze jakości 4.0, TQM 4.0, normalizacji 4.0 czy klienta 4.0. (…) Monografia wnosi znaczący wkład do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w aspekcie metodologiczno-metodycznym i poznawczym. Zawiera szeroki, kompleksowy i porządkujący przegląd literatury oraz dojrzałe przemyślenia własne Autorki, związane z zajmowaniem się problematyką jakości przez cały, ponadczterdziestoletni okres aktywności naukowo-badawczej. Z monografii powinni skorzystać studenci kierunków ekonomicznych, organizacje i osoby, którym bliska jest problematyka zarządzania jakością. Przedstawienie w sposób poglądowy treści merytorycznych ułatwia ich percepcję i umożliwia uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy w analizowanym obszarze.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka


 

Jakość 4.0 w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej | Elżbieta Skrzypek, Adam Skrzypek

Jakość 4.0 w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej | Elżbieta Skrzypek, Adam Skrzypek

piątek, 22 września 2023

Nowe podejście do jakości i zarządzania nią stało się koniecznością w warunkach rewolucji cyfrowej. Wdrażanie systemów cyberfizycznych umożliwia zmianę architektury systemu zarządzania produkcją. Zastosowanie nowych technologii wymusza zmiany w podejściu do jakości 4.0. Celem monografii jest pokazanie istoty, znaczenia i miejsca jakości 4.0 w przemyśle 4.0 oraz wskazanie na powiązania zachodzące między nimi. Przedstawiono stan badań, w tym autorskich, w odniesieniu do tych koncepcji. Wskazano kierunki rozwoju koncepcji przemysłu 4.0 i jakości 4.0 w warunkach społeczeństwa 5.0.

Z wprowadzenia


Rozważania zawarte w monografii skoncentrowano na problematyce jakości 4.0 w kontekście rewolucji 4.0 (…). Tematyka opracowania jest bardzo aktualna i ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Temat jest istotny dla społeczności naukowej, praktyków biznesowych oraz osób zainteresowanych rozwojem i przyszłością przemysłu. Książka może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat wpływu rewolucji 4.0 na jakość, dostarczyć praktyczne wskazówki dotyczące doskonalenia systemów zarządzania jakością oraz promować innowacyjne podejście do jakości w erze cyfrowej.

Z recenzji. prof. dr hab. Joanny Paliszkiewicz


 

Placówka leśna jako miejsce łączenia dzieci z naturą. Jakościowe studium przypadku | Teresa Parczewska

Placówka leśna jako miejsce łączenia dzieci z naturą. Jakościowe studium przypadku | Teresa Parczewska

czwartek, 21 września 2023

Monografia Placówka leśna jako miejsce łączenia dzieci z naturą jest dziełem oryginalnym, powstałym dzięki pasji i wieloletniemu doświadczeniu naukowemu Autorki, która na podstawie pogłębionych studiów nad literaturą zagadnienia, z dużym znawstwem tematyki, uważnością doświadczonej badaczki utrwaliła i poddała pedagogicznej analizie obraz codzienności i doświadczeń dzieci, rodziców i pedagogów w przedszkolu leśnym, jednym z niewielu takich przedszkoli w Polsce. Monografia ma wartość poznawczą dzięki profesjonalnie zaplanowanym i zrealizowanym badaniom, ich obiektywnej prezentacji i naukowej analizie. Dostrzegam też jej ogromną wartość metodyczną. Zawiera bowiem wiele cennych obserwacji, zapisów, uwag i refleksji oddających specyfikę placówki i inspirujących do podjęcia wysiłku tworzenia podobnych placówek w innych miejscach w Polsce.


The monograph Forest educational facilities as places connecting children with nature is an original work, a child of the author’s passion and many years of scientific experience. The author’s in-depth studies of the literature on the subject, a broad knowledge thereof, and her attention of an experienced researcher allowed her to record and subject to pedagogical analysis the image of everyday life and experience of children, parents, and teachers in a forest kindergarten, one of the few such kindergartens in Poland. The monograph is cognitively valuable because of its professionally planned and conducted research, objective presentation, and scientific analysis. I also see its great methodological value. It contains many valuable observations, quotations, comments, and reflections presenting the specificity of the facility and inspiring others to create similar places elsewhere in Poland.

Fragment recenzji prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak


 

Inwestycje alternatywne. Inwestowanie w nieruchomości – wybrane zagadnienia | red. Ilona Skibińska-Fabrowska

Inwestycje alternatywne. Inwestowanie w nieruchomości – wybrane zagadnienia | red. Ilona Skibińska-Fabrowska

czwartek, 21 września 2023

 

Inwestycje alternatywne stanowią dynamicznie rozwijający się obszar współczesnych finansów. Obejmują szerokie spektrum zagadnień: począwszy od możliwych instrumentów i rodzajów inwestycji, przez kwestie ich wyceny, szacowania ryzyka, budowania portfeli inwestycyjnych pod działaniem aspektów regulacyjnych, aż po tematykę ochrony inwestorów. Problematyka inwestycji alternatywnych, a wśród nich rynku nieruchomości, od lat nie traci na aktualności. Najnowsze wydarzenia (kryzys pandemiczny, wojna w Ukrainie) nie tylko nie odsuwają tych zagadnień na dalszy plan, ale wprost przeciwnie – stawiają je w centrum zainteresowania. Bez wątpienia skutki kryzysu pandemicznego, a zwłaszcza działań wojennych, przemodelują rynek nieruchomości w wielu krajach, zarówno w jego kontekście inwestycyjnym, jak i konsumpcyjnym.
Lektura zaprezentowanych tekstów ukazuje szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych, jakie daje rynek inwestycji alternatywnych. Instrumenty finansowe z nim związane oferują szanse wypracowania ponadprzeciętnych zysków, co jest szczególnie interesujące dla inwestorów w okresach turbulencji na klasycznym rynku kapitałowym. Równocześnie inwestycje alternatywne często obarczone są wysokim ryzykiem. Już sama świadomość jego istnienia wpływa na bezpieczeństwo inwestowanych środków i racjonalizuje decyzje podejmowane przez inwestorów. Jednak jedną z podstawowych metod minimalizowania ryzyk jest dogłębna znajomość specyfiki rynków i instrumentów finansowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku rynku inwestycji alternatywnych, na którym specjalistyczna wiedza jest podstawowym czynnikiem sukcesu inwestycyjnego.
Monografia oddawana w ręce Czytelników jest, jak sadzę, użytecznym źródłem wiedzy zarówno dla naukowców badających problematykę inwestycji oraz rynku nieruchomości, a także studentów kierunków ekonomicznych, jak i dla praktyków życia gospodarczego – finansistów i inwestorów poszukujących nowych możliwości inwestycyjnych.

Ilona Fabrowska-Skibińska


 

Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki | Bartłomiej Zinczuk, Piotr Bolibok, Anna Kasprzak-Czelej

Wybrane kierunki zmian modeli biznesu na tle wyzwań współczesnej gospodarki | Bartłomiej Zinczuk, Piotr Bolibok, Anna Kasprzak-Czelej

środa, 20 września 2023

[Monografia] poświęcona jest zmianom modeli biznesu przedsiębiorstw w obliczu narastającej niepewności i zróżnicowania współczesnej gospodarki. Zagadnienie to jest niezwykle istotne […]. [Zostały tu] zaprezentowane wyniki autorskich badań, które z różnej perspektywy analizują problem zmian modeli biznesu, począwszy od zidentyfikowania czynników determinujących zmiany modeli (badania literaturowe), przez opis zmian modeli biznesu przedsiębiorstw finansowych (badania literaturowe i badania jakościowe – przegląd raportów rocznych), po charakterystykę raportowania modeli biznesu przedsiębiorstw niefinansowych (badania literaturowe i badania jakościowe – przegląd raportów rocznych). Tym samym monografia stanowi aktualne kompendium wiedzy na temat skali i zakresu zmian modeli biznesu współczesnych polskich przedsiębiorstw sektora niefinansowego i finansowego w obliczu między innymi takich wyzwań, jak COVID-19, wojna na Ukrainie, cyfryzacja, ochrona środowiska czy wymogi regulacyjne (np. polityka makroostrożnościowa czy raportowanie ESG).
[Monografia] znajdzie czytelników nie tylko wśród badaczy zagadnienia, ale także wśród studentów, poszukujących kompleksowej wiedzy na temat modeli biznesu i ich ewolucji. Rozdziały poświęcone kierunkom zmian w modelach biznesu będą szczególnie interesujące dla praktyków biznesu, którzy będą poszukiwali w nich wskazówek i inspiracji do zmiany swych przedsiębiorstw. Ponadto praktycy docenią bardzo interesującą część monografii poświęconą zakresowi obowiązkowych ujawnień dotyczących modeli biznesu w sprawozdawczości przedsiębiorstw niefinansowych.

dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH
Katedra Zarządzania Strategicznego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


 

Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich | Justyna Wasil

Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich | Justyna Wasil

środa, 20 września 2023

Tytułowa problematyka odnosi się do istotnego oraz aktualnego zagadnienia w naukach o polityce i administracji. Monografia stanowi oryginalne i wartościowe dzieło, w którym uwidacznia się przemyślana i efektywnie dokonana analiza. Badanie empiryczne przeprowadzono zgodnie z warsztatem naukowym, a ich wyniki przedstawiono w sposób interesujący. Liczne wypowiedzi liderek na temat drogi do przywództwa w samorządzie lokalnym, przeszkód, jakie napotyka-ją, oraz pozytywnych doświadczeń dostarczają niezwykle cennej wiedzy. Lektura z pewnością przysłuży się poszerzeniu wiedzy w wielu aspektach, zaś publikacja będzie przydatna w kontekście naukowym, dydaktycznym oraz praktycznym. Można śmiało stwierdzić, że niniejsza książka stanowi wartościowe świadectwo przywództwa lokalnego kobiet w Polsce.
[…] Zawiera interesujące oraz oryginalne wyniki badań empirycznych […]. Dogłębna analiza tytułowego zagadnienia została przedstawiona w interesujący sposób, który czyni publikację przydatną zarówno dla innych badaczy, jak i praktyków – liderów i liderek w samorządzie lokalnym. Monografia, poprzez zawarte w niej wyniki badań, stanowi oryginalny wkład do nauki i rzetelne źródło wiedzy o podjętym problemie badawczym.

Z recenzji dr. hab. Macieja Hartlińskiego, prof. UWM


 

Antroponimia kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia w XVII–XVIII wieku | Piotr Złotkowski

Antroponimia kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia w XVII–XVIII wieku | Piotr Złotkowski

wtorek, 19 września 2023

Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad historyczną antroponimią pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, które są prowadzone przez onomastów z różnych ośrodków i mają już swoją tradycję. W książce poddano analizie antroponimy przedstawicielek płci pięknej. Dotyczy ona mian kobiet należących do dwóch warstw społeczeństwa feudalnego: mieszczańskiej i chłopskiej. Objęty badaniem obszar stanowi rubież osadniczą, językową, wyznaniową i kulturową. Już od średniowiecza ścierały się tu wpływy Słowian zachodnich i wschodnich. Zakreślone ramy chronologiczne analizy obejmują XVII i XVIII wiek. Jako jedno z narzędzi do badania procesu kształtowania się historycznych nazw osobowych kobiet na tym terenie autor proponuje opracowaną przez siebie metodologię dynamicznych modeli nazwiskowych. Istotną częścią monografii jest słownik poświadczeń źródłowych derywatów nazwiskowych, który zawiera obszerny materiał egzemplifikacyjny. Zgromadzone w leksykonie nazwy osobowe świadczą o bogactwie i różnorodności systemu antroponimicznego kobiet obu warstw społecznych.

Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.) | Beata Jarosz

Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.) | Beata Jarosz

wtorek, 19 września 2023

Książka jest efektem […] tytanicznej pracy nad zgromadzeniem i analizą ogromnego materiału źródłowego (źródła pisane, ale też nagrania sporządzone w redakcjach) oraz zebraniem i uporządkowaniem opracowań teoretycznych czy źródeł encyklopedycznych. Wysiłek ten, jak pisze Autorka, umożliwił pozyskanie ponad 2600 jednostek leksykalnych, z których znaczna część nie znalazła się jak dotąd w opracowaniach na temat języka/profesjolektu dziennikarskiego i stanowi oryginalny wkład w badania nad językiem zawodowym dziennikarzy prasowych. Analiza materiału językowego została w pracy zanurzona w szerokim kontekście historycznym i społecznym, związanym z narodzinami profesji dziennikarskiej, organizowaniem pracy w redakcji, zadań wydawniczych, rozwojem dziennikarstwa, ale też profesji ściśle z nim związanych, a więc przede wszystkim drukarstwa czy kolportażu prasy. W rezultacie otrzymujemy nie tyle klasyczną pracę leksykograficzną, ile nad wyraz niebanalną próbę osadzenia materiału leksykalnego w diachronicznej perspektywie rozwoju i stopniowego kształtowania się przez kilka wieków dziennikarstwa jako profesji.

Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. Jacka Warchali